دنیای ذهنت را بهشت کن ، تا دنیای بیرونت نیز بهشت شود .

اندیشه ای نو بکار ، تا عملی درو کنی .

عملی بکار ، تا عادتی درو کنی .

عادتی بکار ، تا شخصیتی درو کنی .

شخصیتی بکار ، تا تقدیری درو کنی .

 

برای دست یابی به آنچه هرگز نداشته ای ، باید راهی را بروی که هرگز نرفته ای .

 

به انسانها ، آنچه را گه می خواهند ، بدهید . آنچه را که می خواهید ، به شما می دهند .

 

بزرگی سراسر به گفتار نیست ، دو صد گفته چون نیم کردار نیست .

 

عالم محضر خداست . وقتی صحبت می کنید ، فکر کنید که یک میکروفن جلوی دهانتان می باشد و همه دنیا صدای شما را می شنوند . اگر می توانید ، بگوئید ، در غیر اینصورت سکوت کنید .

 

میزان دوست داشتن و احترام به خود ، مهمترین عامل در میزان موفقیتهایی است که یدست می آوریم .