موسسه خورشید مسیر تعالی

بنیاد تدیران (TEDIran) – بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

(در مجال خدمت، در مسیر تعالی و در جستجوی معنای زندگی)

روح اله ایزدی – مرجع تخصصی برگزاری همایشها، سمینارها، دوره های آموزشی – مشاوره و کوچینگ – کتاب

(تعالی فردی، رهبری زندگی و روانشناسی فروش، موفقیت، کوچینگ، سخنرانی، کارآفرینی، بیمه عمر پاسارگاد)